♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iR داستانک ؛ لیوان را زمین بگذار♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iR

 
ی داستانکه فوق پندآموز !(علم و فرهنگ - H222Kr.Ir)
  

استادی در شروع کلاس درس، لیوانی پر از آب به دست گرفت و آن را بالا برد که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر استو ...

 

♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iR

جهت مشاهده این داستانک بی نظیر ؛ ب ادامه مطلب بروید ... !