♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iRعکس: یک پیک موتوری جالب در سال 1342!♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iR

 
ی تصویره بامزه و جالب ... ! (علم و فرهنگ - H222Kr.Ir)
 

 سرویس تحویل غذا (پیک موتوری امروزی) در سال 1342

 

 
♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iR 

این تصویر جالبو دیدنی در ادامه مطلب قابل مشاهده است ... !